ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА
ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ
 

ОДДЕЛ ЗА СЕРОЗНИ МЕНИНГОЕНЦЕФАЛИТИСИ, ЕНЦЕФАЛИТИСИ, ТУБЕРКУЛОЗЕН МЕНИНГИТИС И ДРУГИ ИНФЕКЦИИ НА ЦНС И ПАРАЛИТИЧНА БОЛЕСТ

Одделот се бави со дијагностицирање и лекување на пациенти со вирусни менингитиси, енцефалитиси, туберкулозен менингитис, паралитична болест и други инфекции на ЦНС со бистар ликвор. Во склоп на одделот се врши цитоимунолошка проценка на ликворниот синдром.

Прим. д-р Добринка Наунова  Јовановска - в.д. шеф на оддел
Д-р Фадил Цана
Медицински сестри:
- Дивна Бојческа, одделенска мед. сестра
- Лилјана Сетинова
- Кипријановска Анчица
- Јовановиќ Сузана 
- Николовска Даниела

ОДДЕЛ ЗА ЗООАНТРОПОНОЗИ, ТРОПСКИ БОЛЕСТИ И НЕЈАСНИ ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ

Во рамките на одделот за зооантропонози, тропски болести и нејасни фебрилни состојби функционира и КАБИНЕТ ЗА ДИЈАГНОСТИЧКА ДИГЕСТИВНА ЕНДОСКОПИЈА.

Прим.д-р.Жаклина Шопова - в.д. шеф на оддел
Проф. д-р Миле Босилковски
Прим.д-р м-р Валерија Кирова-Урошевиќ
Д-р Марија Цветкова
Медицински сестри:
- Гордана Ацков
- Везире Буши
- Марина Христова

ОДДЕЛ ЗА БАКТЕРИСКИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ НА ЦЕНТРАЛЕН НЕРВЕН СИСТЕМ

Одделот за бактериски инфективни болести на централен нервен систем главно се занимава со дијагноза и лекување на пациенти со пурулентни менингитиси, а воедно функционира и како оддел за постинтензивна нега. Во склоп на Одделот се обавува и методата за цитоимунолошка проценка на ликворниот синдром.

Проф.д-р Звонко Миленковиќ - в.д. шеф на оддел
Доц. д-р Марија Цветановска

Медицински сестри:
- Мирјана Димовска
- Снежана Стојановска

ОДДЕЛ ЗА РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ

Главна задача на Одделот за респираторни инфективни болести е дијагноза и лекување на пациенти со бактериски, вирусни и други инфекции на дишните патишта. Во склоп на одделот работи и кабинетот за инхалациона терапија.

Д –р сци. Сања Петрушевска Маринковиќ - в.д. шеф на оддел
Асс. д-р Сунчица Богоева Тасевска

Д-р. Марија Јанеку
Д-р Елена Денковска
Медицински сестри:
- Јорда Манасиеска, одделенска мед. сестра
- Билјана Гогоска
- Горица Спасовска
- Соња Јованоска

ОДДЕЛ ЗА ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ

Одделот за вирусни хепатитиси дијагностицира и лекува пациенти со акутни и хронични вирусни хепатитиси. Во склоп на Одделот работи и Кабинетот за морфолошка проценка на црнодробните заболувања.

д-р Бобан Тошевски - в.д. шеф на оддел
Прим. д-р Магдалена Гашева
д-р Билјана Петреска
д-р Дејан Јакимовски
Медицински сестри:
- Соња Крстева
- Светлана Антовска 
- Лилјана Стојановска

ОДДЕЛ ЗА ИСИПНИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ

Одделот за исипни инфективни болести овозможува имунолошка дијагностика и лекување на болни со исипни трески.

Д–р сци. Сања Петрушевска Маринковиќ - в.д шеф на Оддел 
Проф. д-р Ирена Кондова Топузовска, 

Прим. д-р Анкица Анастасовска
Медицински сестри:
- Биљана Рангелова
- Јадранка Ивановска
- Марина Јанкуловска

ОДДЕЛ ЗА ХИВ-СИДА И ОСТАНАТИ СТЕКНАТИ ИМУНОДЕФИЦИЕНТНИ СОСТОЈБИ

Одделот за ХИВ/СИДА се грижи за лекувањето, дијагнозата и следењето на пациентите со ХИВ инфекција. Во склоп на одделението работи кабинетот за психо-социјална поддршка на луѓе кои живеат со ХИВ/СИДА и кабинет за доброволно, доверливо советување тестирање на ХИВ.

Ас. д-р м-р Милена Стевановиќ, в.д. медицински Директор
Д-р  Велимир Савески
Медицински сестри:
- Зорица Љубичиќ Митиќ, Главна мед. сестра
Психолог:
- м-р Катерина Наумовска Ристевска
Социјален работник:
- Румена Гердовска

ОДДЕЛ ЗА УРГЕНТНА ИНФЕКТОЛОГИЈА И ИНТЕНЗИВНА НЕГА

Овој оддел е оформен во 1957 година кога главно се овозможувала респираторна поддршка на пациенти со полиомиелитис и менингоенцефалитис. Денес Одделот за интензивна нега располага со кревети сместени во посебни боксови со цел за намалување на ризикот за интрахоспитално ширење на инфекциите како и две простории со негативен притисок за лекување на болни од високо контагиозни болести. Единицата за интензивна нега овозможува 24-часовно мониторирање и лекување на критично болни пациенти со различни инфективни болести.

Доц. д-р К. Гроздановски - в.д. шеф на оддел
Пом. ас. д-р Илир Демири
д-р м-р Катерина Спасовска
Медицински сестри:
- Силвана Рогиќ, одделенска мед. сестра
- Арнела Пулиќ
- Миодраг Јовановски
- Делвина Битиќи
- Лилјана Стојановска
- Исније Стафа Љатифи
- Сунчица Илијевска
- Елена Костовска
- Сара Стојановска
Физиотерапевт: Велимир Тричковски

ОДДЕЛ ЗА ФЕБРИЛЕН ИНФЕКТИВЕН ИКТЕР

Одделот за фебрилен инфективен иктерус лекува деца со вирусни хепатитиси и други инфективни болести со иктерус кај деца.

Ас. д-р Марија Димзова
Д-р Горан Рангелов
Медицински сестри:
- Милојка Јовановска,одделенска мед. сестра
- Николина Димитрова
- Поп Кочева Донева Ирена
- Наталија Младеновска
- Сашо Арсовски
- Вера Петкова
- Александра Јовановска

ОДДЕЛ ЗА ЛАБОРАТОРИСКА И ЕТИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА

Основната дејност на Одделот за лабораториска и етиолошка дијагностика е примена на најсовремени лабораториски методи и техники, при поставување дијагноза на инфективните заболувања. Одделот за лабораториска и етиолошка дијагностика располага со најсовремена лабораториска опрема и искусен тим составен од 16 вработени. Во Одделот се изведува комплетна и сеопфатна дијагностика во областа на инфективните заболувања и пошироко. Во интерес на континуираното следење и контрола на квалитетот во работата и перформансите на лабораториските испитувања за хематолошките, биохемиските, имунолошките, микробиолошките и молекуларно дијагностичките анализи, Одделот е вклучен во меѓународните програми за екстерна оценка на квалитет.

Прим. д-р Весна Семенакова – Цветковска
- Специјалист по клиничка биохемија в.д. шеф на оддел

Д-р Георги Ефтимовски – специјалист микробиолог

ПОВЕЌЕ

ОДДЕЛ ЗА ЦРЕВНИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ

Одделот е составен од отсек за третман на акутни и хронични цревни инфекции како и отсек за доенечки цревни инфекции. Во рамките на одделот работи и кабинет за паразитарна цревна дијагностика и проценка на метаболните нарушувања.

Прим.д-р.Жаклина Шопова - в.д. шеф на оддел
Проф. д-р Снежана Стојковска
Прим. Д-р Благица Јоксимовиќ
Д-р  Костадин Попоски
Д-р Иван Видиниќ
Медицински сестри:
- Даница Бошкоска
- Медина Бедиу
- Билјана Митева
- Билјана Митева
- Дафинка Самандова

ОДДЕЛ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА И СУБСПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ДЕЈНОСТ

Одделот за специјалистичко-консултативна и субспецијалистичка дејност е составено од отсек за консултативно специјалистичка амбуланта за акутни и хронични инфективни болести, приемно тријажен и отсек за вакцинопрофилакса. Одделот располага со 6 супспецијалистички амбуланти.

Прим. д-р Лидија Забазновска - в.д. шеф на оддел
Медицински сестри:
- Габриела Темелковска, одделенска мед. сестра
- Вера Илиева
- Виолета Качаниклиќ
- Соња Атанасовска
- Нуредин Елез
- Маја Тренчевска
- Тања Гавриловска
- Даниела Јовановска
- Дафинка Самандова
- Суела Сулејмани

БОЛНИЧКА АПТЕКА

Одговорна: медицинска сестра Горица Лозанска

 
КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Министерство за
здравство
Фонд за здравствено
осигурување
Институт за
јавно здравје
Мој термин Здружение на
инфектолози на РМ
Дизајн: ТРЕНЧ доо Скопје