Инфективна клиника

Akreditacija
ОДДЕЛ ЗА СЕРОЗНИ МЕНИНГОЕНЦЕФАЛИТИСИ, ЕНЦЕФАЛИТИСИ, ТУБЕРКУЛОЗЕН МЕНИНГИТИС И ДРУГИ ИНФЕКЦИИ НА ЦНС И ПАРАЛИТИЧНА БОЛЕСТ
Одделот се бави со дијагностицирање и лекување на пациенти со вирусни менингитиси, енцефалитиси, туберкулозен менингитис, паралитична болест и други инфекции на ЦНС со бистар ликвор. Во склоп на одделот се врши цитоимунолошка проценка на ликворниот синдром.
Прим. д-р Фадил Цана
Д-р Татјана Стојаноска
Медицински сестри:
- Исније Стафа Љатифи, одделска мед. сестра
- Рејхан Авдуљи
- Мамудије Ибраими
- Аида Јашари

ОДДЕЛ ЗА ЗООАНТРОПОНОЗИ, ТРОПСКИ БОЛЕСТИ И НЕЈАСНИ ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ
Во рамките на одделот за зооантропонози, тропски болести и нејасни фебрилни состојби функционира и Кабинет за дијагностичка дигестивна ендоскопија.
Прим.д-р.Жаклина Шопова - раководител на оддел
Проф. д-р Миле Босилковски
Д-р Арлинда Османи Лога
Асс. Д-р Костадин Поповски
Медицински сестри:
- Вера Илиева, одделска мед. сестра
- Дивна Стошиќ
- Илија Крстевски
- Емине Емини
- Зебибе Мегди
Болничар: Мирјана Кофилоска
ОДДЕЛ ЗА БАКТЕРИСКИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ НА ЦЕНТРАЛЕН НЕРВЕН СИСТЕМ
Одделот за бактериски инфективни болести на централен нервен систем главно се занимава со дијагноза и лекување на пациенти со пурулентни менингитиси, а воедно функционира и како оддел за постинтензивна нега. Во склоп на Одделот се обавува и методата за цитоимунолошка проценка на ликворниот синдром.
Вонр. Проф. д-р Марија Цветановска- в.д.раководител на оддел
Д-р Ане Милосављевиќ

Медицински сестри:
- Сунчица Илиевска, одделска мед. сестра
- Радовска Изабела
- Џема Фисник
- Мартина Бојковска
- Даниела Николовска

ОДДЕЛ ЗА РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ
Главна задача на Одделот за респираторни инфективни болести е дијагноза и лекување на пациенти со бактериски, вирусни и други инфекции на дишните патишта. Во склоп на одделот работи и кабинетот за инхалациона терапија.
Асс. прим. д-р Сунчица Богоева Тасевска – в.д.раководител на оддел
Д-р Марија Јанеку Карталова
Медицински сестри:
- Јорда Манасиеска, одделска мед. сестра
- Сашо Арсовски
- Миодраг Јовановски
- Искра Рајковска
- Горица Спасовска
- Олгица Крстиќ Мијалкова
Болничар: Драга Кежаровска
ОДДЕЛ ЗА ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ
Одделот за вирусни хепатитиси дијагностицира и лекува пациенти со акутни и хронични вирусни хепатитиси. Во склоп на Одделот работи и Кабинетот за морфолошка проценка на црнодробните заболувања.
Прим. д-р Бобан Тошевски - раководител на оддел
Асс. д-р Билјана Петреска
Асс. д-р Дејан Јакимовски
Медицински сестри:
- Наталија Ристовска, одделска мед. сестра
- Марина Јанкулоска
ОДДЕЛ ЗА ИСИПНИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ
Одделот за исипни инфективни болести овозможува имунолошка дијагностика и лекување на болни со исипни трески.
Проф. д-р Ирена Кондова Топузовска, раководител на Оддел
Прим. д-р Анкица Анастасовска
Д-р Месут Хасипи
Медицински сестри:
- Мирјана Димовска, одделска мед. сестра
- Весна Костадинова
- Дарко Петрески
- Елма Исени
- Хамдије Исени
- Симона Веселиновска
ОДДЕЛ ЗА ХИВ-СИДА И ОСТАНАТИ СТЕКНАТИ ИМУНОДЕФИЦИЕНТНИ СОСТОЈБИ
Одделот за ХИВ/СИДА се грижи за лекувањето, дијагнозата и следењето на пациентите со ХИВ инфекција. Во склоп на одделението работи кабинетот за психо-социјална поддршка на луѓе кои живеат со ХИВ/СИДА и кабинет за доброволно, доверливо советување тестирање на ХИВ.
Асс.прим. д-р сци Милена Стевановиќ
Асс. Д-р Велимир Савески
Асс. Д-р Елена Арсиќ
Медицински сестри:
- Соња Крстева, одделска мед. сестра
- Ивана Терзиска
- Гоце Жбајнов
Социјален работник:
- Румена Гердовска
Психолог
- Јасмина Симјановска
ОДДЕЛ ЗА УРГЕНТНА ИНФЕКТОЛОГИЈА И ИНТЕНЗИВНА НЕГА
Овој оддел е оформен во 1957 година кога главно се овозможувала респираторна поддршка на пациенти со полиомиелитис и менингоенцефалитис. Денес Одделот за интензивна нега располага со кревети сместени во посебни боксови со цел за намалување на ризикот за интрахоспитално ширење на инфекциите како и две простории со негативен притисок за лекување на болни од високо контагиозни болести. Единицата за интензивна нега овозможува 24-часовно мониторирање и лекување на критично болни пациенти со различни инфективни болести.
Вонр.проф. д-р Крсто Гроздановски - раководител на оддел
Асс. д-р сци. Катерина Спасовска
д-р Горан Рангелов
Д-р Коста Капсаров
Д-р Никола Кузмановски
Медицински сестри:
- Гордана Спасовска, одделска мед. сестра
- Сара Стојановска
- Елена Петрушевска
- Арнела Пулиќ
- Елена Илиевска
- Ваљета Зендели
- Мелек Абдулаи
- Анастасија Темелковска
- Нина Симоновиќ
ОДДЕЛ ЗА ФЕБРИЛЕН ИНФЕКТИВЕН ИКТЕР
Одделот за фебрилен инфективен иктерус лекува деца со вирусни хепатитиси и други инфективни болести со иктерус кај деца.
Науч.сор. д-р сци. Марија Димзова – в.д. раководител на оддел
Д-р Софија Матеска
Медицински сестри:
- Габриела Темелковска, одделска мед. сестра
- Климентина Николовска
- Сара Камбери
ОДДЕЛ ЗА ЦРЕВНИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ
Одделот е составен од отсек за третман на акутни и хронични цревни инфекции како и отсек за доенечки цревни инфекции. Во рамките на одделот работи и кабинет за паразитарна цревна дијагностика и проценка на метаболните нарушувања.
Д-р Иван Видиниќ - раководител на оддел
Д-р Дајана Георгиевска
Медицински сестри:
- Даница Бошкоска, одделска мед. сестра
- Гордана Ацковска
- Везире Буши
- Билјана Митева
- Сељвет Метуши
Болничар: Марио Илиевски
ОДДЕЛ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА И СУБСПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ДЕЈНОСТ
Одделот за специјалистичко-консултативна и субспецијалистичка дејност е составено од отсек за консултативно специјалистичка амбуланта за акутни и хронични инфективни болести, приемно тријажен и отсек за вакцинопрофилакса. Одделот располага со 6 супспецијалистички амбуланти.
Медицински сестри:
- Елена Костовска, одделска мед. сестра
- Тања Гавриловска
- Николина Димитрова
- Јадранка Ивановска
- Сузана Јовановиќ
- Даниела Јовановска
- Александра Јовановска
- Анчица Кипријановска
- Виолета Качаниклиќ
- Арбенита Красничи
- Суела Сулејмани
- Саздовска Христина
- Кебире Адеми
ОДДЕЛ ЗА ЛАБОРАТОРИСКА И ЕТИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА
Основната дејност на Одделот за лабораториска и етиолошка дијагностика е примена на најсовремени лабораториски методи и техники, при поставување дијагноза на инфективните заболувања. Одделот за лабораториска и етиолошка дијагностика располага со најсовремена лабораториска опрема и искусен тим составен од 16 вработени. Во Одделот се изведува комплетна и сеопфатна дијагностика во областа на инфективните заболувања и пошироко. Во интерес на континуираното следење и контрола на квалитетот во работата и перформансите на лабораториските испитувања за хематолошките, биохемиските, имунолошките, микробиолошките и молекуларно дијагностичките анализи, Одделот е вклучен во меѓународните програми за екстерна оценка на квалитет.

Прим. д-р Весна Семенакова – Цветковска
- Специјалист по медицинска биохемија, раководител на оддел

Д-р Георги Ефтимовски – специјалист микробиолог
Д-р Роберто Цветковски - специјалист по медицинска биохемија

ПОВЕЌЕ

КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Дизајн: ТРЕНЧ доо Скопје

mfa