ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА
ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ
 

ОДДЕЛ ЗА СЕРОЗНИ МЕНИНГОЕНЦЕФАЛИТИСИ, ЕНЦЕФАЛИТИСИ, ТУБЕРКУЛОЗЕН МЕНИНГИТИС И ДРУГИ ИНФЕКЦИИ НА ЦНС И ПАРАЛИТИЧНА БОЛЕСТ

Одделот се бави со дијагностицирање и лекување на пациенти со вирусни менингитиси, енцефалитиси, туберкулозен менингитис, паралитична болест и други инфекции на ЦНС со бистар ликвор. Во склоп на одделот се врши цитоимунолошка проценка на ликворниот синдром.

Прим. д-р Добринка Наунова Јовановска - в.д. раководител на оддел
Д-р Фадил Цана
Д-р Татјана Стојаноска
Медицински сестри:
- Гордана Спасовска, в.д.одделска мед. сестра
- Сузана Јовановиќ
- Мамудије Ибраими
- Аида Јашари

ОДДЕЛ ЗА ЗООАНТРОПОНОЗИ, ТРОПСКИ БОЛЕСТИ И НЕЈАСНИ ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ

Во рамките на одделот за зооантропонози, тропски болести и нејасни фебрилни состојби функционира и Кабинет за дијагностичка дигестивна ендоскопија.

Прим.д-р.Жаклина Шопова - в.д. раководител на оддел
Проф. д-р Миле Босилковски
Асс.д-р Костадин Попоски
Д-р Арлинда Османи Лога
Медицински сестри:
- Вера Илиева, одделска мед. сестра
- Везире Буши
- Дивна Стошиќ
- Марина Јанкулоска

ОДДЕЛ ЗА БАКТЕРИСКИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ НА ЦЕНТРАЛЕН НЕРВЕН СИСТЕМ

Одделот за бактериски инфективни болести на централен нервен систем главно се занимава со дијагноза и лекување на пациенти со пурулентни менингитиси, а воедно функционира и како оддел за постинтензивна нега. Во склоп на Одделот се обавува и методата за цитоимунолошка проценка на ликворниот синдром.

Проф.д-р Звонко Миленковиќ - в.д. раководител на оддел
Доц. д-р Марија Цветановска

Медицински сестри:
- Сунчица Илиевска, в.д.одделска мед. сестра
- Даниела Јовановска
- Анчица Кипријановска
- Тања Василев
- Ивана Терзиска
- Искра Рајковска
- Изабела Радовска

ОДДЕЛ ЗА РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ

Главна задача на Одделот за респираторни инфективни болести е дијагноза и лекување на пациенти со бактериски, вирусни и други инфекции на дишните патишта. Во склоп на одделот работи и кабинетот за инхалациона терапија.

...
Асс. д-р Сунчица Богоева Тасевска
Д-р Марија Јанеку Карталова
Асс. д-р Елена Арсиќ
Д-р Месут Хасипи
Медицински сестри:
- Јорда Манасиеска, одделска мед. сестра
- Билјана Гогоска
- Елена Костовска
- Рејхан Авдуљи

ОДДЕЛ ЗА ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ

Одделот за вирусни хепатитиси дијагностицира и лекува пациенти со акутни и хронични вирусни хепатитиси. Во склоп на Одделот работи и Кабинетот за морфолошка проценка на црнодробните заболувања.

Д-р Бобан Тошевски - в.д. раководител на оддел
Прим. д-р Магдалена Гашева
д-р Билјана Петреска
Асс. д-р Дејан Јакимовски
Медицински сестри:
- Билјана Рангелова, в.д. одделска мед. сестра
- Елена Петрушевска
- Медина Бедиу

ОДДЕЛ ЗА ИСИПНИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ

Одделот за исипни инфективни болести овозможува имунолошка дијагностика и лекување на болни со исипни трески.

...
Проф. д-р Ирена Кондова Топузовска,
Прим. д-р Анкица Анастасовска
Медицински сестри:
- Мирјана Димовска, одделска мед. сестра
- Јадранка Ивановска
- Снежана Стојановска
- Сашо Арссовски

ОДДЕЛ ЗА ХИВ-СИДА И ОСТАНАТИ СТЕКНАТИ ИМУНОДЕФИЦИЕНТНИ СОСТОЈБИ

Одделот за ХИВ/СИДА се грижи за лекувањето, дијагнозата и следењето на пациентите со ХИВ инфекција. Во склоп на одделението работи кабинетот за психо-социјална поддршка на луѓе кои живеат со ХИВ/СИДА и кабинет за доброволно, доверливо советување тестирање на ХИВ.

Прим.Асс. д-р м-р Милена Стевановиќ, Медицински Директор
Асс. Д-р Велимир Савески
Медицински сестри:
- Билјана Рангелова, в.д. одделска мед. сестра
- Николина Димитрова
- Елена Илиевска
Социјален работник:
- Румена Гердовска
Психолог
- Јасмина Трајановска

ОДДЕЛ ЗА УРГЕНТНА ИНФЕКТОЛОГИЈА И ИНТЕНЗИВНА НЕГА

Овој оддел е оформен во 1957 година кога главно се овозможувала респираторна поддршка на пациенти со полиомиелитис и менингоенцефалитис. Денес Одделот за интензивна нега располага со кревети сместени во посебни боксови со цел за намалување на ризикот за интрахоспитално ширење на инфекциите како и две простории со негативен притисок за лекување на болни од високо контагиозни болести. Единицата за интензивна нега овозможува 24-часовно мониторирање и лекување на критично болни пациенти со различни инфективни болести.

Вонр.проф. д-р Крсто Гроздановски - в.д. раководител на оддел
Прим.Асс. д-р Илир Демири
Асс. д-р м-р Катерина Спасовска
д-р Горан Рангелов
Медицински сестри:
- Гордана Спасовска, в.д. одделска мед. сестра
- Арнела Пулиќ
- Миодраг Јовановски
- Исније Стафа Љатифи
- Сара Стојановска
- Фисник Џема
Физиотерапевт: Велимир Тричковски
Болничари:
Весна Костадинова
Марио Илиевски

ОДДЕЛ ЗА ФЕБРИЛЕН ИНФЕКТИВЕН ИКТЕР

Одделот за фебрилен инфективен иктерус лекува деца со вирусни хепатитиси и други инфективни болести со иктерус кај деца.

Науч.сор. д-р Марија Димзова
Д-р Ане Петрушевска

Медицински сестри:
- Билјана Рангелова, в.д. одделска мед. сестра
- Александра Јовановска
- Даниела Николовска
- Христина Саздовска
- Сељвет Метуши

ОДДЕЛ ЗА ЛАБОРАТОРИСКА И ЕТИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА

Основната дејност на Одделот за лабораториска и етиолошка дијагностика е примена на најсовремени лабораториски методи и техники, при поставување дијагноза на инфективните заболувања. Одделот за лабораториска и етиолошка дијагностика располага со најсовремена лабораториска опрема и искусен тим составен од 16 вработени. Во Одделот се изведува комплетна и сеопфатна дијагностика во областа на инфективните заболувања и пошироко. Во интерес на континуираното следење и контрола на квалитетот во работата и перформансите на лабораториските испитувања за хематолошките, биохемиските, имунолошките, микробиолошките и молекуларно дијагностичките анализи, Одделот е вклучен во меѓународните програми за екстерна оценка на квалитет.

Прим. д-р Весна Семенакова – Цветковска
- Специјалист по медицинска биохемија в.д. раководител на оддел

Д-р Георги Ефтимовски – специјалист микробиолог

ПОВЕЌЕ

ОДДЕЛ ЗА ЦРЕВНИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ

Одделот е составен од отсек за третман на акутни и хронични цревни инфекции како и отсек за доенечки цревни инфекции. Во рамките на одделот работи и кабинет за паразитарна цревна дијагностика и проценка на метаболните нарушувања.

Д-р Иван Видиниќ - в.д. раководител на оддел
Проф. д-р Снежана Стојковска
Прим. Д-р Благица Јоксимовиќ
Д-р Дајана Георгиевска
Медицински сестри:
- Даница Бошкоска, одделска мед. сестра
- Билјана Митева
- Гордана Ацковска
- Наталија Ристовска

ОДДЕЛ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА И СУБСПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ДЕЈНОСТ

Одделот за специјалистичко-консултативна и субспецијалистичка дејност е составено од отсек за консултативно специјалистичка амбуланта за акутни и хронични инфективни болести, приемно тријажен и отсек за вакцинопрофилакса. Одделот располага со 6 супспецијалистички амбуланти.

Прим. д-р Лидија Забазновска - в.д. раководител на оддел
Д-р Коста Капсаров
Д-р Никола Кузмановски
Медицински сестри:
- Соња Крстева, в.д.одделска мед. сестра
- Виолета Качаниклиќ
- Соња Атанасовска
- Нуредин Елез
- Маја Тренчевска
- Тања Гавриловска
- Дафинка Самандова
- Суела Сулејмани
- Арбенита Красничи
- Соња Јовановска

БОЛНИЧКА АПТЕКА

Одговорно лице: медицинска сестра Лилјана Стојановска

МЛЕЧНА КУЈНА

Одговорно лице: медицинска сестра Светлана Антовска
КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Министерство за
здравство
Фонд за здравствено
осигурување
Институт за
јавно здравје
Мој термин koronavirus.gov.mk
Дизајн: ТРЕНЧ доо Скопје