Инфективна клиника

Akreditacija
ВРАБОТЕНИ ДОКТОРИ НА КЛИНИКАТА (по азбучен редослед)

Прим. д-р
Анастасовска Анкица

Контакт меил

Асс. д-р
Арсиќ Елена

Контакт меил

Проф. д-р
Босилковски Миле

Контакт меил

Асс. прим. д-р
Богоева-Тасевска Сунчица

Контакт меил

Д-р
Видиниќ Иван

Контакт меил

Д-р
Георгиевска Дaјана

Контакт меил

Вонр. проф. д-р
Гроздановски Крсто

Контакт меил

Науч.сор. д-р сци.
Димзова Марија

Контакт меил

Д-р
Ефтимовски Георги

Контакт меил

Асс. Д-р
Јакимовски Дејан

Контакт меил

Д-р
Јанеку Карталова Марија

Контакт меил

Д-р
Капсаров Коста

Контакт меил

Проф. д-р
Кондова-Топузовска Ирена

Контакт меил

Д-р
Кузмановски Никола

Контакт меил

Д-р
Лога Османи Арлинда

Контакт меил

Д-р
Матеска Софија

Контакт меил

Д-р
Милосављевиќ Ане

Контакт меил

Асс. д-р
Петреска Билјана

Контакт меил

Асс. Д-р
Попоски Костадин

Контакт меил

Д-р
Рангелов Горан

Контакт меил

Асс. Д-р
Савески Велимир

Контакт меил

Д-р
Стојаноска Татјана

Контакт меил

Прим. д-р
Семенакова Цветковска Весна

Контакт меил

Асс. прим. д-р сци.
Стевановиќ Милена

Контакт меил

Асс. Д-р сци.
Спасовска Катерина

Контакт меил

Прим. д-р
Тошевски Бобан

Контакт меил

Д-р
Хасипи Месут

Контакт меил

Прим. д-р
Цана Фадил

Контакт меил

Вонр. Проф. д-р
Цветановска Марија

Контакт меил

Д-р
Цветковски Роберто

Контакт меил

Прим. д-р
Шопова Жаклина

Контакт меил

КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Дизајн: ТРЕНЧ доо Скопје

mfa