Инфективна клиника

Akreditacija
 
ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ЛАБОРАТОРИСКА И ЕТИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА

Основната активност на Одделението за лабораториска и етиолошка дијагностика е насочена кон унапредување на лабораториската дијагностика во корист на човековото здравје со примена на најсовремени клиничко - лабораториски методи и тестови за различни области на медицината, а особено во областа на инфективните заболувања.

Одделението за лабораториска и етиолошка дијагностика располага со најсовремена лабораториска опрема за:

 • Биохемиска дијагностика,
 • Микробиолошка дијагностика,
 • Имунолошка дијагностика
 • Молекуларна дијагностика.

Со својот искусен тим составен од 16 вработени нуди комплетна и сеопфатна дијагностика во областа на инфективните заболувања. Стручниот тим поседува високи професионални и етички вредности во грижата за пациентите. Лабораторијата е комплетно посветена во постојаното одржување на контролата на квалитетот во работата која е од фундаментално значење за лабораториско – медицинските стандарди.

Контролата на квалитетот на работата на лабораторијата континуирано се спроведува преку меѓународниот екстерен систем за контрола на квалитет RIQAS подржано од UKAS.

Одделот за лабораториска и етиолошка дијагностика е дел од програмата EQAS (Eksternal Quality Assurance Services), за редовна месечна контрола на биохемиски, серолошки и хематолошки анализи и INSTAND за молекуларно дијагностички методи.

Отсекот за молекуларна дијагностика како дел од ЈЗУ Универзитетска Клиника за Инфективни болести и фебрилни состојби успешно го применува и одржува Системот за управување со квалитет согласно стандардот МКС EN ISO 15189:2013 за медицински лаборатории.

Акредитирани се три молекуларно дијагностички методи

Акредитацијата e спроведена од страна на Институтот за акредитација на Р. Северна Македонија, која е членка на ILAS (International Accreditation Cooperation) и IAF (International Accreditation Forum), од страна на меѓународна комисија.

Во Отсекот за молекуларна дијагностика се изведуваат акредитирани молекуларно дијагностички методи за детекција на Хепатитис Ц вирус (ХЦВ), Хепатитис Б вирус (ХБВ) и Вирусот на хумана дефициенција (ХИВ) со метода на полимераза верижна реакција и генотипизација на ХЦВ со метода на реверзна хибридизација, според стандард MKS ISO 15 189 : 2013.
Отсекот за молекуларна дијагностика има учество во меѓународните шеми за екстерна оцена на квалитетот на молекуларно дијагностичките методи
За акредитираните молекуларно дијагностички методи, Одделот поседува Сертификат од INSTAND.eV Diseldorf, Germanija, во програмата: Virus Genome Detection, според EQAS и DAkkS (Deuche Akkreditierungastelle D-EP- 15 027- 02-00)

Одделението за лабораториска и етиолошка дијагностика нуди широка палета на лабораториски тестови од различни области на медицината за пациентите и корисниците на лабораториските услуги.

Учеството во програмите за надворешна контрола на квалитетот и перформансите на една лабораторија се прифатени низ целиот свет, како неопходна алатка за објективна проценка за сигурноста и точноста на изработените резултати.

 

СПИСОК НА ЛАБОРАТОРИСКИ АНАЛИЗИ

Биохемиски анализи: Total bilirubin, Direct bilirubin, Indirect bilirubin, ALAT, ASAT, ALP, LDH, GGT, CK, CK-MB, Amylaza vo serum , Amylaza vo urina, Lipaza, Cholesterol, Trigliceridi, dHDL, LDL, Glikoza , Urea, Creatinin, Acidum uricum, Total Proteini, Albumini, Globulini, Kalium, Natrium, Chloridi, Calcium, Fe, Imunoglobulini A, Imunoglobulini G, Imunoglobulini M, C3, C4, CRP, RF, AST-O, Amonium, Laktati , Troponin

Крвна слика: Крвна слика со DKS, DKS-рачно (микроскопски), Retikulociti

Урина: Хемиска анализа и седимент во урина

Likvor: Likvor pandy, Prot CSF, Glukoza CSF, Laktati CSF, Citoloska CSF, Slidex, Preparat po gram

Имунохроматографски тестови: Strepto-A, Malaria брз тест, Benzidinska proba ( FOB), Monosticon, Leptospira, Anti HIV

Фецес: Leukociti vo feces, CIH, Giardia Lamblia, Celofanski bris, Clostridium difficile, ROTA / ADENO

Директен препарат: Препарат за Malaria, Препарат за Antrax

CD4/CD8 T-Limfоciti - апсолутен и процентуален број

Indirektna Immunofluorescensija: Laishmania IgM,  Laishmania IgG, ANA , AMA , ASMA

Специфични протеини на акутна фаза со нефелометриска метода: D- Dimeri, Haptoglobin, Apo A 1, Alfa 2 macroglobulin

Микробиолошки анализи: Копрокултура, Хемокултура, Уринокултура, Брис од грло и нос, Спутум, Ликвор бактериолошки

Имунолошки анализи: HbsAg, HBsAg  (terapeutic), aHBs, aHBc IgM, aHBc total, HBeAg, aHBeAg, aHAV IgM, a HCV, aHAV total, a HIV, a EBV IgM, a EBV IgG, a CMV IgM, a CMV IgG, a TOXO IgM, a TOXO IgG, aMorbilli IgM, a Rubella Ig M, a Rubella Ig G, a Parotitis IgM, a Parotitis IgG, a Borrelia IgM, a Borrelia IgG, a VZV IgM, a HSV IgM, Sifilis, AFP, TSH, T 4 (free) tiroksin, Procalcitonin quant.

Аглутинациски тестови: BAB, CAPT

Имуноблот  тестови: Immunoblot aHIV / WB

Тестови за молекуларна дијагностика: PCR HCV, PCR HBV, PCR HIV, CMV, EBV Genotip/ Sub tip HCV.

Мултиплекс полимераза верижна реакција за детекција на повеќе етиплошки причинители ˸ Менингоенцефалитис Панел; Гастроинтестинален Панел; Горнореспираторен Панел и Пнеумонија (Долнореспираторен) Панел,

Брза квантитативна полимераза верижна реакција GenXpert за детекција на МТВ/ RIF; HBV; HIV,

Гасни анализи

 

СПИСОК НА МЕТОДИ КОИ СЕ РАБОТАТ ВО ОДДЕЛОТ

PHO - Fotometrija, TURB  - Turbidimetrija, NEF - Nefelometrija, ISE - Ion selektivna elektroda, ELISA - Enzyme –linked Immunosorbent Assay, FLOW - Flow cytometrija, CLEIA - Chemoluminesence enzyme immunoassay, ELFA - Elektrohemiluminescene immunoassay, IIFA - Indirektna Imunofluorescencija, MIKRO - Mikroskopiranje, LA - Lateks aglutinacija, IH - Imunohromatografija, IB - Immunoblot, PCR - Polimerase Chain Reaction, RT-PCR - Real time - Polimerase Chain Reaction, RH - Reversna hibridizacija, MANU - Manuelno, KULT - Kultiviranje

ВРАБОТЕНИ НА ОДДЕЛОТ

Ред.бр.

Работно место

Вид и степен на образование

Име и презиме

1.

Раководител на Оддел

Доктор примариус, специјалист по медицинска биохемија

Весна Семенакова Цветковска

2.

Доктор на Оддел

Доктор, специјалист по медицинска микробиологија

Доктор, специјалист по медицинска биохемија

Георги Ефтимовски


Роберто Цветковски

3.

Одделски медицински лаборант

Медицински лаборант со ВСС

Моника Николовски

4.

Медицински лаборант со ВСС

Медицински лаборант со ВСС

Белинда Гелмановска

5

Медицински лаборанти

Медицински лаборант со ССС

Силвана Бојковска
Дејан Маринковиќ
Ирена Василеска
Гордана Митревска
Оливер Ангелески
Златко Костовски
Коста Стојановски
Елмедина Мустафа
Михаил Анчевски
Селма Исејни

6

Здравствен соработник со ВСС

Дипломиран инж. биолог, специјалист по микробиологија

Весна Бошкоска

7

Здравствен соработник со ВСС

Дипломиран инж. биолог, специјалист по биолошки науки

Жаклина Шуманска

8.

Здравствен соработник со ВСС

Дипломиран инж.технолог, Специјалист по по хемиски науки

Весна Зарева

 

Вкупно:

 

18 вработени

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ЛАБОРАТОРИСКА И ЕТИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА

 • Отсеците во кои се работат хематолошки, биохемиски, гасни анализи, ликворна дијагностика и ургентни анализи работат 24  часа секој ден.
 • Отсекот за имунолошки и  микробиолошки анализи и Отсекот за молекуларна дијагностика работат секој работен ден од 07:30  до 14:30 часот.

 

ИНФОРМАЦИИ

 • Биохемиска лабораторија  02 / 3147-394
 • Имунолошка лабораторија  02 / 3147-391
 • Е mail на лабораторијата: laboratorija@infektivnaklinika.mk

 

 • ОДДЕЛ ЗА ВИРУСНИ МЕНИНГОЕНЦЕ-ФАЛИТИСИ И ПАРАЛИТИЧНА БОЛЕСТ
 • ОДДЕЛ ЗА БАКТЕРИСКИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ НА ЦЕНТРАЛЕН НЕРВЕН СИСТЕМ
 • ОДДЕЛ ЗА ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ
 • ОДДЕЛ ЗА СИДА
 • ОДДЕЛ ЗА ФЕБРИЛЕН ИНФЕКТИВЕН ИКТЕР
 • ОДДЕЛ ЗА ЦРЕВНИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ
 • ОДДЕЛ ЗА ЗООАНТРОПОНОЗИ, ТРОПСКИ БОЛЕСТИ И НЕЈАСНИ ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ
 • ОДДЕЛ ЗА РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ
 • ОДДЕЛ ЗА ИСИПНИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ
 • ОДДЕЛ ЗА УРГЕНТНА ИНФЕКТОЛОГИЈА И ИНТЕНЗИВНА НЕГА
 • ОДДЕЛ ЗА ЛАБОРАТОРИСКА И ЕТИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА
 • ОДДЕЛ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА И СУБСПЕЦИЈАЛИСТИЧКА АМБУЛАНТА
КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Дизајн: ТРЕНЧ доо Скопје

mfa