ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Инфективни болести и фебрилни состојби
 
 
ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ЛАБОРАТОРИСКА И ЕТИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА

Основната активност на Одделението за лабораториска и етиолошка дијагностика е насочена кон унапредување лабораториската дијагностика во корист на човековото здравје со примена на најсовремени клиничко - лабораториски методи и тестови  за различни области на медицината, а особено во областа на инфективните заболувања.
Одделението за лабораториска и етиолошка дијагностика располага со најсовремена лабораториска опрема за:

 • Биохемиска дијагностика,
 • Микробиолошка дијагностика,
 • Имунолошка дијагностика
 • Молекуларна дијагностика.

Со својот искусен тим составен од 18 вработени нуди комплетна и сеопфатна дијагностика во областа на инфективните заболувања. Стручниот тим поседува високи професионални и етички вредности во грижата за пациентите. Лабораторијата е комплетно посветена во постојаното одржување на контролата на квалитетот во работата која е од фундаментално значење за лабораториско – медицинските стандарди.

Отсекот за биохемиски, имунолошки и хематолошки анализи користат екстерна контрола на квалитет EQAS поддржана од UKAS.

Отсекот за молекуларна дијагностика како дел од ЈЗУ Универзитетска Клиника за Инфективни болести и фебрилни состојби успешно го применува Системот за управување со квалитет согласно стандардот МКС EN ISO 15189:2013 за медицински лаборатории. Во Отсекот за молекуларна дијагностика се изведуваат пријавени за акредитација молекуларно дијагностички  методи за детекција на Хепатитис Ц вирус (ХЦВ), Хепатитис Б вирус (ХБВ) и Вирусот на хумана дефициенција (ХИВ) со метода на полимераза верижна реакција и генотипизација на ХЦВ со метода на реверзна хибридизација. Отсекот е во завршна фаза на процесот за акредитација според стандардот MKS ISO 15 189 : 2013.

Одделението за лабораториска и етиолошка дијагностика нуди широка палета на лабораториски тестови од различни области на медицината за пациентите и корисниците на лабораториските услуги.

 

СПИСОК НА ЛАБОРАТОРИСКИ АНАЛИЗИ

Биохемиски анализи: Total bilirubin, Direct bilirubin, Indirect bilirubin, ALAT, ASAT, ALP, LDH, GGT, CK, CK-MB, Amylaza vo serum , Amylaza vo urina, Lipaza, Cholesterol, Trigliceridi, dHDL, LDL, Glikoza , Urea, Creatinin, Acidum uricum, Total Proteini, Albumini, Globulini, Kalium, Natrium, Chloridi, Calcium, Fe, Imunoglobulini A, Imunoglobulini G, Imunoglobulini M, C3, C4, CRP, RF, AST-O, Amonium, Laktati , Troponin

Крвна слика: Крвна слика со DKS, DKS-рачно (микроскопски), Retikulociti

Урина: Хемиска анализа и седимент во урина

Likvor: Likvor pandy, Prot CSF, Glukoza CSF, Laktati CSF, Citoloska CSF, Slidex, Preparat po gram

Имунохроматографски тестови: Strepto-A, Malaria брз тест, Benzidinska proba ( FOB), Monosticon, Leptospira, Anti HIV

Фецес: Leukociti vo feces, CIH, Giardia Lamblia, Celofanski bris, Clostridium difficile, ROTA / ADENO

Директен препарат: Препарат за Malaria, Препарат за Antrax

CD4/CD8 T-Limfоciti

Indirektna Immunofluorescensija: Laishmania IgM,  Laishmania IgG, ANA , AMA , ASMA

Специфични протеини на акутна фаза со нефелометриска метода: D- Dimeri, Haptoglobin, Apo A 1, Alfa 2 macroglobulin

Микробиолошки анализи: Копрокултура, Хемокултура, Уринокултура, Брис од грло и нос, Спутум, Ликвор бактериолошки

Имунолошки анализи: HbsAg, HBsAg  (terapeutic), aHBs, aHBc IgM, aHBc total, HBeAg, aHBeAg, aHAV IgM, a HCV, aHAV total, a HIV, a EBV IgM, a EBV IgG, a CMV IgM, a CMV IgG, a TOXO IgM, a TOXO IgG, aMorbilli IgM, a Rubella Ig M, a Rubella Ig G, a Parotitis IgM, a Parotitis IgG, a Borrelia IgM, a Borrelia IgG, a VZV IgM, a HSV IgM, Sifilis, AFP, TSH, T 4 (free) tiroksin, Procalcitonin quant.

Аглутинациски тестови: BAB, CAPT

Имуноблот  тестови: Immunoblot aHIV / WB

Тестови за молекуларна дијагностика: PCR HCV, PCR HBV, PCR HIV, Genotip. HCV.

 

СПИСОК НА МЕТОДИ КОИ СЕ РАБОТАТ ВО ОДДЕЛОТ

PHO - Fotometrija, TURB  - Turbidimetrija, NEF - Nefelometrija, ISE - Ion selektivna elektroda, ELISA - Enzyme –linked Immunosorbent Assay, FLOW - Flow cytometrija, CLEIA - Chemoluminesence enzyme immunoassay, ELFA - Elektrohemiluminescene immunoassay, IIFA - Indirektna Imunofluorescencija, MIKRO - Mikroskopiranje, LA - Lateks aglutinacija, IH - Imunohromatografija, IB - Immunoblot, PCR - Polimerase Chain Reaction, RT-PCR - Real time - Polimerase Chain Reaction, RH - Reversna hibridizacija, MANU - Manuelno, KULT - Kultiviranje

ВРАБОТЕНИ НА ОДДЕЛОТ

Ред.бр.

Работно место

Вид и степен на образование

Име и презиме

1.

Раководител на Оддел

Доктор примариус, специјалист по медицинска биохемија

Весна Семенакова Цветковска

2.

Доктор на Оддел

Доктор,  специјалист по медицинска микробиологија

Георги Ефтимовски

3.

Одделски медицински лаборант

Медицински лаборант со ВСС

Моника Николовски

4.

Медицински лаборант на Оддел

Медицински лаборант со ВСС

Белинда Гелмановска

5

Медицински лаборант на Оддел

Медицински лаборант со ССС

Силвана Бојковска
Драгица Петкова
Дејан Маринковиќ
Ирена Василеска
Гордана Митревска
Оливер Ангелески
Златко Костовски
Коста Стојановски

6

Медицински соработник со ВСС

Допломиран биолог, специјалист по микробиологија

Весна Бошкоска

7

Медицински соработник со ВСС

Допломиран биолог, специјалист по биолошки науки

Жаклина Шуманска

 

Медицински соработник со ВСС

Допломиран технолог, Специјалист по хемија

Весна Апостоловска

 

Вкупно:

 

 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ЛАБОРАТОРИСКА И ЕТИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА

 • Отсеците во кои се работат хематолошки, биохемиски, гасни анализи, ликворна дијагностика и ургентни анализи работат 24  часа секој ден.
 • Отсекот за имунолошки и  микробиолошки анализи и Отсекот за молекуларна дијагностика работат секој работен ден од 07:30  до 14:30 часот.

 

ИНФОРМАЦИИ

 • Биохемиска лабораторија  02 / 3147-394
 • Имунолошка лабораторија  02 / 3147-391
 • Е mail на лабораторијата: laboratorija@infektivnaklinika.mk

 

 • ОДДЕЛ ЗА ВИРУСНИ МЕНИНГОЕНЦЕ-ФАЛИТИСИ И ПАРАЛИТИЧНА БОЛЕСТ
 • ОДДЕЛ ЗА БАКТЕРИСКИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ НА ЦЕНТРАЛЕН НЕРВЕН СИСТЕМ
 • ОДДЕЛ ЗА ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ
 • ОДДЕЛ ЗА СИДА
 • ОДДЕЛ ЗА ФЕБРИЛЕН ИНФЕКТИВЕН ИКТЕР
 • ОДДЕЛ ЗА ЦРЕВНИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ
 • ОДДЕЛ ЗА ЗООАНТРОПОНОЗИ, ТРОПСКИ БОЛЕСТИ И НЕЈАСНИ ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ
 • ОДДЕЛ ЗА РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ
 • ОДДЕЛ ЗА ИСИПНИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ
 • ОДДЕЛ ЗА УРГЕНТНА ИНФЕКТОЛОГИЈА И ИНТЕНЗИВНА НЕГА
 • ОДДЕЛ ЗА ЛАБОРАТОРИСКА И ЕТИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА
 • ОДДЕЛ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА И СУБСПЕЦИЈАЛИСТИЧКА АМБУЛАНТА
КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Министерство за
здравство
Фонд за здравствено
осигурување
Институт за
јавно здравје
Мој термин Здружение на
инфектолози на РМ
Дизајн: ТРЕНЧ доо Скопје