Инфективна клиника

TUV
ИСТОРИЈА
Со формирање на Медицинскиот Факултет во Скопје во 1947 година формирани се и првите клиники и институти, меѓу кои и Клиниката за Инфективни болести. Клиниката е единствена која спроведува терцијарна здравствена заштита за инфективните заболувања во Република Македонија.
Со добивањето на статус на Клиника, за прв управител во 1954 година е поставен д-р Ристо Брезјанин, по кого следи проф. д-р Димитар Арсов.
ДИРЕКТОРИ
- проф. д-р Саве Миронски - 1960 година
- прим. д-р Асен Шајн
- проф. д-р Бојана Груневска - 1982 година
- проф. д-р Димитар Димитриев - 1987 година
- д-р спец. Вело Марковски - 1999
- проф. д-р Димитар Димитриев - 2003
- доц. д-р Виолета Груневска - март 2005 година
- проф. д-р Звонко Миленковиќ - ноември 2005 - август 2017
Покрај спомнатите управители и директори, во аналите на Клиниката остануваат впишани имињата на лекарите кои работеле и оставиле свој печат:
д-р Н. Треневски, д-р Н. Неделковска, д-р И. Трајков, д-р М. Михов, д-р О. Стојанова, д-р Л. Кировски, д-р Т. Орушев, д-р Р.Субановиќ, д-р М. Георгиева, д-р Е. Ѓуркова, д-р В. Василев, д-р Е. Ангелова, д-р Ј. Ангеловска.
МЕНАЏМЕНТ


Медицински Директор

Прим. Асс. д-р. м-р. Милена Стевановиќ

Инфектолог


Организациски Директор

Доц. д-р. Мирјана
Пехчевска Поп-Илиев

Доктор по економски науки


Главна сестра

Габриела Темелковска

Дипломирана медицинска сестра

УПРАВЕН ОДБОР

Прим. д-р Добринка Наунова Јовановска
лекар специјалист во ЈЗУ УК за инфективни болести и фебрилни состојби Скопје
Претседател на Управен Одбор

Д-р Бобан Тошевски
лекар специјалист во ЈЗУ УК за инфективни болести и фебрилни состојби Скопје
член на Управен Одбор

Д-р Диана Јованова
член на Управен Одбор

Г-дин Николе Тасески
член на Управен Одбор

D-r Nusret Xhaferi
член на Управен Одбор

АДМИНИСТРАЦИЈА

Димовска Ренета
- деловен секретар и секретар за настава

Петровска Матилда дипл. правник
- правна служба

Дељвина Битичи,
дипл. проф. по анг. јазик и книжевност
- помлад соработник за админ.-технички работи

Леонард Биба,
референт за општо кадрово работење

Мери Ѓорѓиевска,
референт за јавни набавки

Ристо Димулков,
благајник

Оливер Анаќиоски,
фактурист

Симеон Штаклев,
фактурист

Васко Марковски,
архивски оперативен службеник

Роберт Димовски,
магационер-административен службеник

Бранко Десподовски,
шалтерски службеник

Роза Рајковчевска,
шалтерски службеник

Силвана Саздевска, 
шалтерски службеник

Валентин Сурловска Петровска,
шалтерски  службеник

Санела Алексиќ, 
шалтерски службеник

Мартина Ѓорѓиоска,
шалтерски службеник

Марија Грнчаревска,
шалтерски службеник

Александар Петровски,
шалтерски службеник

Андреј Јовановиќ,
шалтерски службеник

ГОДИШНИ СМЕТКИ

Согласно последните измени на Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на Република Македонија“ бр.170/2017, од 27.11.2017 година) ЈЗУ Универзитетска Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби - Скопје има обврска за објавување на податоците од завршната сметка на својата веб страница


 

КОРИСНИ ЛИНКОВИ