ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА
ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ
ИСТОРИЈА

Со формирање на Медицинскиот Факултет во Скопје во 1947 година формирани се и првите клиники и институти, меѓу кои и Клиниката за Инфективни болести. Клиниката е единствена која спроведува терцијарна здравствена заштита за инфективните заболувања во Република Македонија.
Со добивањето на статус на Клиника, за прв управител во 1954 година е поставен д-р Ристо Брезјанин, по кого следи проф. д-р Димитар Арсов. Во 1960 година функцијата управител ја превзема проф. д-р Саве Миронски, кој во 1968 година е назначен за прв директор на Клиниката. По него функцијата ја превзема прим. д-р Асен Шајн, а во 1982 година за директор е назначена проф. д-р Бојана Груневска. Во 1987 година функцијата директор ја носи проф. д-р Димитар Димитриев се до 1999 година, кога во периодот од 1999 до 2002 е назначен д-р спец. Вело Марковски. Од декември 2003 година до 2005 година на чело на Клиниката е повторно проф. д-р Димитар Димитриев. Во март 2005 година за директор е назначена доц. д-р Виолета Груневска до октомври 2005 година. Од ноември 2005 година до август 2017 година директор на Клиниката беше проф. д-р Звонко Миленковиќ.

Покрај спомнатите управители и директори, во аналите на Клиниката остануваат впишани имињата на лекарите кои работеле и оставиле свој печат:

д-р Н. Треневски, д-р Н. Неделковска, д-р И. Трајков, д-р М. Михов, д-р О. Стојанова, д-р Л. Кировски, д-р Т. Орушев, д-р Р.Субановиќ, д-р М. Георгиева, д-р Е. Ѓуркова, д-р В. Василев, д-р Е. Ангелова, д-р Ј. Ангеловска.

МЕНАЏМЕНТ


Медицински Директор

Прим. Асс. д-р. м-р. Милена Стевановиќ

Инфектолог


Организациски Директор

Доц. д-р. Мирјана
Пехчевска Поп-Илиев

Доктор по економски науки


Главна сестра

Габриела Темелковска

Дипломирана медицинска сестра

УПРАВЕН ОДБОР
Прим. д-р Добринка Наунова Јовановска
лекар специјалист во ЈЗУ УК за инфективни болести и фебрилни состојби Скопје
Претседател на Управен Одбор
Д-р Бобан Тошевски
лекар специјалист во ЈЗУ УК за инфективни болести и фебрилни состојби Скопје
член на Управен Одбор
Д-р Диана Јованова

член на Управен Одбор
Г-дин Николе Тасески

член на Управен Одбор
D-r Nusret Xhaferi

член на Управен Одбор
АДМИНИСТРАЦИЈА

Димовска Ренета
- деловен секретар и секретар за настава

Петровска Матилда дипл. правник
- правна служба

Дељвина Битичи,
дипл. проф. по анг. јазик и книжевност
- помлад соработник за админ.-технички работи

Леонард Биба,
референт за општо кадрово работење

Мери Ѓорѓиевска,
референт за јавни набавки

Ристо Димулков,
благајник

Оливер Анаќиоски,
фактурист

 

Симеон Штаклев,  
фактурист

Васко Марковски,
архивски оперативен службеник

Роберт Димовски,
магационер-административен службеник

Бранко Десподовски,
шалтерски службеник

Роза Рајковчевска,
шалтерски службеник

Силвана Саздевска,  
шалтерски службеник

Валентин Сурловска Петровска,
шалтерски  службеник

Санела Алексиќ,  
шалтерски службеник

Мартина Ѓорѓиоска,
шалтерски службеник

Марија Грнчаревска,
шалтерски службеник

Александар Петровски, 
шалтерски службеник

Андреј Јовановиќ,
шалтерски службеник

Прочитајте повеќе - PDF на англиски
Read more on English

 

ГОДИШНИ СМЕТКИ

Согласно последните измени на Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на Република Македонија“ бр.170/2017, од 27.11.2017 година) ЈЗУ Универзитетска Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби - Скопје има обврска за објавување на податоците од завршната сметка на својата веб страница

2016

1. Фондовска Сметка - 737
2. Сметка за сопствени приходи - 531
3. Сметка за донации – 485
4. Даночен биланс

2017

1. Фондовска Сметка - 737
2. Сметка за сопствени приходи - 531
3. Сметка за донации – 485
4. Даночен биланс

2018

1. Фондовска Сметка - 737
2. Сметка за сопствени приходи - 531
3. Даночен биланс
 

2019

1. Фондовска Сметка - 737
2. Сметка за сопствени приходи - 531
3. Даночен биланс
 

2020

1. Фондовска Сметка - 737
2. Сметка за сопствени приходи - 531
3. Даночен биланс
4. Донации

2021

1. Средства од ФЗОРСМ - 737
2. Средства од сопствени извори - 531
3. Средства од дополнителна дејност - 486
4. Даночен биланс