ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Инфективни болести и фебрилни состојби
 
ИСТОРИЈА

Со формирање на Медицинскиот Факултет во Скопје во 1947 година формирани се и првите клиники и институти, меѓу кои и Клиниката за Инфективни болести. Клиниката е единствена која спроведува терцијарна здравствена заштита за инфективните заболувања во Република Македонија.
Со добивањето на статус на Клиника, за прв управител во 1954 година е поставен д-р Ристо Брезјанин, по кого следи проф. д-р Димитар Арсов. Во 1960 година функцијата управител ја превзема проф. д-р Саве Миронски, кој во 1968 година е назначен за прв директор на Клиниката. По него функцијата ја превзема прим. д-р Асен Шајн, а во 1982 година за директор е назначена проф. д-р Бојана Груневска. Во 1987 година функцијата директор ја носи проф. д-р Димитар Димитриев се до 1999 година, кога во периодот од 1999 до 2002 е назначен д-р спец. Вело Марковски. Од декември 2003 година до 2005 година на чело на Клиниката е повторно проф. д-р Димитар Димитриев. Во март 2005 година за директор е назначена доц. д-р Виолета Груневска до октомври 2005 година. Од ноември 2005 година и актуелен директор на Клиниката е проф. д-р Звонко Миленковиќ.

Покрај спомнатите управители и директори, во аналите на Клиниката остануваат впишани имињата на лекарите кои работеле и оставиле свој печат:

д-р Н. Треневски, д-р Н. Неделковска, д-р И. Трајков, д-р М. Михов, д-р О. Стојанова, д-р Л. Кировски, д-р Т. Орушев, д-р Р.Субановиќ, д-р М. Георгиева, д-р Е. Ѓуркова, д-р В. Василев, д-р Е. Ангелова, д-р Ј. Ангеловска.

МЕНАЏМЕНТ


Медицински Директор

Проф. д-р Звонко Миленковиќ

Инфектолог


Организациски Директор

Д-р Мирјана
Пехчевска Поп-Илиев

Доктор по економски науки


Главна сестра

Мирјана Черепналковска

Дипломирана медицинска сестра

   
УПРАВЕН ОДБОР
Прим д-р Магдалена Гашева
лекар специјалист во ЈЗУ УК за инфективни болести и фебрилни состојби Скопје
Претседател на Управен Одбор
Проф. д-р Ирена Кондова Топузовска
лекар специјалист во ЈЗУ УК за инфективни болести и фебрилни состојби Скопје
член на Управен Одбор
Д-р Арта Бина
лекар специјалист во ЈЗУ УК за гинекологија и акушерство Скопје
член на Управен Одбор
Г-ѓа Лубица Ципушева
дипл лингвист
член на Управен Одбор
Г-ѓа Весна Лазаревска
дипл.економист, Министерство за транспорт и врски
член на Управен Одбор
АДМИНИСТРАЦИЈА

Димовска Ренета
- деловен секретар и секретар за настава

Петровска Матилда дипл. правник
- правна служба

Леонард Биба,
референт за општо кадрово работење

Мери Ѓорѓиевска,
референт за јавни набавки

Нада Црвенова,
финансов книговодител – контер , билансист

Димитар Сапунџиев,
материјален книговодител на основни средства

Јанинка Младенова,
ликвидатор

Ристо Димулков,
благајник

Оливер Анаќиоски,
фактурист

Јасмина Георгиева,  
фактурист

Симеон Штаклев,  
фактурист

Васко Марковски,
архивски оперативен службеник

Роберт Димовски,
магационер-административен службеник

Бранко Десподовски,
шалтерски службеник

Роза Рајковчевска,
шалтерски службеник

Силвана Саздевска,  
шалтерски службеник

Валентин Сурловска Петровска,
шалтерски  службеник

Санела Алексиќ,  
шалтерски службеник

Мартина Ѓорѓиоска,
шалтерски службеник

Марија Грнчаревска,
шалтерски службеник

Александар Петровски, 
шалтерски службеник

Андреј Јовановиќ,
шалтерски службеник

 

КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Министерство за
здравство
Фонд за здравствено
осигурување
Институт за
јавно здравје
Мој термин Здружение на
инфектолози на РМ
Дизајн: ТРЕНЧ доо Скопје