Инфективна клиника

TUV
 
ИНТЕРНИСТИЧКИ ГРАНКИ КОИ ГИ ПОКРИВА КЛИНИКАТА

1. Специјалистичко консултативна амбуланта за акутни и хронични инфективни заболувања

2. Субспецијалистичка амбуланта

3. Субспецијалистичка амбуланта за болести на црниот дроб

4. Субспецијалистичка амбуланта за инфекци и зооантропонози

5. Субспецијалистичка амбуланта за респираторни исипни и трансмасивни болести

6. Субспецијалистичка амбуланта за болни од ХИВ/СИДА

7. ЕКГ кабинет

8. Кабинет за психосоцијална поддршка за лица што живеат со ХИВ/СИДА

9. Кабинет за ДДСТ

10. Кабинет за метаболна проценка

11. Кабинет за цитоимунолошка проверка на ликворен синдром

12. Кабинет за морфолошка проверка на црнодробни заболувања

13. Кабинет за паразитарна цревна дијагностика и проценка на метаболните нарушувања

14. Кабинет за ендоскопија

15.  Кабинет за етиолошка дијагностика и инхалациона терапија на респиратор
КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Дизајн: ТРЕНЧ доо Скопје

mfa