ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА
ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ
 

ЗАКОНИ

 • Закон за административни службеници - Консолидиран текст
 • Закон за вработените во јавниот сектор - Консолидиран текст
 • Закон за заштита на населението од заразни болести - Консолидиран текст
 • Закон за заштита на правата на пациентите - Консолидиран текст
 • Закон за здравственат заштита - Консолидиран текст
 • Закон за јавните набавки - Пречистен текст
 • Закон за пензиското и инвалидското осигурување - Консолидиран текст
 • Закон за работните односи - Консолидиран текст
 • Поединечен колективен договор - Консолидиран текст
 • ВНАТРЕШНИ ПРОПИСИ

 • Систематизација
 • Органограм
 • ТАРИФНИЦИ

 • Ценовник за дополнителна дејност
 • ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТА

 • Ревизорски извештај
 • Годишен извештај за работа за 2021/1
 • Годишен извештај за работа за 2021/2
 • ПРОГРАМИ

 • Упатство за медицинско згрижување при ХИВ инфекција
 • БУЏЕТ И ФИНАНСИСКИ ПЛАНОВИ ПО КВАРТАЛИ

 • Финансиски план за 2022
 • Финансиски план по квартали за 2022
 • ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ

 • Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институцииите од јавниот сектор

 • Контакт лица за заштитено внатрешно пријавување

  Прим.асс.др.Милена Стевановиќ
  e-mail: mstevanovic@infektivnaklinika.mk
  тел. 02/3228-224

  Доц.др.Мирјана Пехчевска Поп-Илиева
  e-mail: mpehcevska@infektivnaklinika.mk
  тел. 02/3228-224

  КОРИСНИ ЛИНКОВИ
  Министерство за
  здравство
  Фонд за здравствено
  осигурување
  Институт за
  јавно здравје
  Мој термин koronavirus.gov.mk
  Дизајн: ТРЕНЧ доо Скопје