Инфективна клиника

TUV
 
КОНТАКТ

Адреса:

ул. Мајка Тереза бр. 17, 
1000 Скопје, Р. Македонија

тел. +389 (0)2 3228 224; 
факс. +389 (0)2 3228 224
e-mail:  info@infektivnaklinika.mk

Согласно обврските што произлегуваат од чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Северна Македонија бр.101/2019), имателот на информации - ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ СКОПЈЕ, Ве известува за следново:

Службено лице за слободен пристап до информации од јавен карактер во ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби Скопје е
Д-р Марија Јанеку Карталова, доктор специјалист

Барањето за информација може да се достави во писмена форма по пошта на адресата на:
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ СКОПЈЕ
ул. „Мајка тереза" број 17
1000 Скопје

или лично во архивата на Клиниката како и на e-mail:
mkartalova@infektivnaklinika.mk
info@infektivnaklinika.mk

Граѓаните може да се информираат за сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и на телефон:
02/3228-224.

Граѓаните на Република Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвило или со која располага ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби Скопје со пополнување на - Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го добијат во архивата на Министерството или да го симнат тука.

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Дизајн: ТРЕНЧ доо Скопје

mfa